Styrkebaserad team- och organisationsutveckling

Vi på Armbandet och Kättsätter arbetar med Styrkebaserad organisations- och kvalitetsutveckling för att synliggöra vårt systematiska och kontinuerliga kvalitetsarbete på våra förskolor. En grundförutsättning för att lyckas med kvalitetsarbete är att systematiskt arbeta för att säkra ledningens engagemang och allas delaktighet i kvalitetsarbetet. Ett sätt att göra detta som vi har funnit vara mycket effektivt är att vända uppmärksamheten bort från att enbart fokusera på problem och därifrån söka nya lösningar. I stället har vi vidgat vårt perspektiv och riktat vår uppmärksamhet på vad som redan fungerar för att lära oss mer om varför det fungerar. Vi talar om framgångsfaktorer och utvecklingsområden. På så vis har vi kunnat göra mer av det som fungerar bra eller till och med utmärkt bra. Detta har för oss varit ett mycket friskt och uppskattat arbetssätt för att höja kvaliteten och öka attraktivitetsgraden på vår utbildning.

FÖDA - FÖRBÄTTRINGSCYKEL

Vi använder oss av styrkebaserade arbetssätt, synsätt, förhållningssätt, metoder och processer där vi kontinuerligt studerar framgångsfaktorer och styrkor, synliggör och kommunicerar önskvärda lägen, designar nya lösningar och planer, till vilka vi knyter förverkligande aktiviteter. Med hjälp av denna FÖDA-förbättringscykel och ökat fokus på våra styrkor ökar vi lätt och ledigt allas delaktighet och engagemang. Tillsammans blir vi mer handlingskraftiga och värdeskapande på flera nivåer.


Läs mer:

  • Whitney, D. & Richardsson, D. (2012). Styrkebaserad teamutveckling: en praktisk handbok i appreciative inquiry : hur kan vi använda värdeskapande frågor ... (1. uppl.) Östersund: Jengel.
  • http://www.styrkebaserad.org/PERMA-BLOMSTRING

Positiv utbildning (positive education) definieras som utbildning som både bygger på traditionella färdigheter och på kunskaper inom välbefinnande och välmående. Den höga förekomsten av depression bland ungdomar i världen, samt de tydligt gynnsamma sambanden mellan positiva emotioner och lärande visar tecken på att det kan vara mycket framgångsrikt att utveckla kunskaper inom välbefinnande och blomstring i pedagogiska sammanhang.

Medan många skolor i första hand fokuserar på studieresultat, bygger positiv utbildning på att samtidigt utveckla barns känsla av välbefinnande och socialt ansvar. Positiv utbildning handlar således om att väva samman traditionell utbildning med välbefinnande och blomstring - positiva emotioner, engagemang, stärkande relationer, mening och att uppnå mål. Dr. Martin Seligman leder arbetet med att ta positiv psykologi till fler skolor runt om i världen och han arbetar med att såväl barn och föräldrar som personal ska lära känna PERMA-modellen och dess fem element för välbefinnande.
(P) Positiva emotioner - är känslor som tacksamhet, intresse, nyfikenhet, tillfredsställelse, glädje och hopp
(E) Engagemang - att helt absorberas i en aktivitet där du använder dina kunskaper och samtidigt utmanas (upplevelse av flow/flyt)
(R) Relationer - att bygga och upprätthålla stärkande och goda relationer
(M) Mening - att få tillhöra och arbeta för något som är större än sig själv
(A) Att uppnå mål - fokusera på att göra framsteg, behärska olika färdigheter och att uppnå mål och drömmar 

Positiv utbildning växer sig allt starkare internationellt och har uppskattas mycket i Australien som har kommit långt i arbetet, men även i England och USA.


Hos oss på Armbandet och Kättsätter ser vi hur positiv utbildning har stöd i läroplanen. I läroplanen för förskolan står det att utbildningen i förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

Sedan många år tillbaka arbetar därför vi på Armbandet och Kättsätter bland annat med Drömmen om det godas fyra metoder och Styrkebaserad teamutveckling av våra arbetslag för att skapa goda förutsättningar för ökat välbefinnande och blomstring hos såväl våra barn och föräldrar som hos vår personal.

Källor och mer inspiration