Våra dokument

Utbildningsväsendet (förskolan och skolan) styrs av flera olika lagar och regler - styrdokument. Dessa kan vara fastställda på internationell, nationell, kommunal eller lokal nivå.Styrdokument på internationell nivå

 

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

Varje förskola och skola ska följa de sju centrala FN-konventionerna, och där ibland konventionen om barnets rättigheter. Den innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som anslutit sig. Länderna har alla åtagit sig att göra sitt yttersta för att barns rättigheter ska respekteras. 


 

Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien. 300 deltagare som representerade 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog. Man träffades för att skapa en överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd skulle få en utbildning tillsammans med andra barn i sin egen miljö. Hela Salamancadeklarationen handlar om hur man på bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd.

Salamancadeklarationen


 

Styrdokument på nationell nivå


Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

 

Skollagen (2010:800) 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verksamheter som omfattas av förordningen. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2016
Curriculum for the Pre-School Lpfö 98 Revised 2010
Reviderad läroplan för förskolan Lpfö 18 (träder i kraft 1 juli 2019)


 

Allmänna råd 

Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor och förskolor ska tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls. 

 

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan
Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete
Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Styrdokument på kommunal nivåUtbildningsnämndens uppdragsplan 2019

Barn- och ungdomsnämnden ska utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och de ekonomiska förutsättningarna i budgeten uttrycka den politiska ambitionen för Norrköpings förskola och skola. Även förändringar och åtgärder ska ingå.

Uppdragsplanen omfattar ett år, men samma aktiviteter kan återkomma flera år. Planen utgör också ett underlag för utvärderingar och uppföljningar.

Utbildningsnämndens uppdragsplan 2019Verksamhetsidé för Norrköpings förskolor
I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Här möter barn och föräldrar en likvärdig förskola med hög kvalitet, där barnen är trygga och nyfikna. Förskolans verksamhetsidé knyter an till kommunfullmäktiges mål, utbildningsnämndens uppdragsplan, internationella och nationella styrdokument som FN-s barnkonvention, Skollagen och Läroplan för förskolan och är ett gemensamt verktyg för uppfylla vårt uppdrag. Verksamhetsidén riktar sig till vår verksamhet, våra familjer och våra beslutsfattare.

Verksamhetsidé för Norrköpings förskolorVärdegrund för Norrköpings kommun
Alla som använder sig av kommunens tjänster eller på annat sätt kommer i kontakt med kommunen ska känna att vi vill göra varje möte till det bästa möjliga och leverera tjänster och service av hög kvalitet. Genom att lyssna, vara engagerade och visa respekt möter vi varje människa just där hon är. Vi inbjuder till dialog och delaktighet. Vi är professionella i våra olika roller. Vårt sätt att vara och vår yrkeskunskap inger förtroende och vi är ärliga och ansvarsfulla. Vårt förhållningssätt utgår från värdeorden respekt, delaktighet, trovärdighet.

Värdegrund för Norrköpings kommunDet goda livet finns i Norrköping, en vision för 2030

I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar - med möjligheter att förändra vardagen utifrån sina önskningar och förutsättningar. I Norrköping är vi medvetna om och agerar utifrån att naturlagarna inte är förhandlingsbara; att jorden är ett begränsat utrymme med begränsade resurser att våra för kommande generationer.

Det goda livet finns i Norrköping
Vision 2035
Vision 2035 handlar om att Norrköping är platsen där skaparkraft i en avspänd och välkomnande atmosfär är en del av själen. Det är en vacker och färgstark kommun som växer på ett hållbart sätt. Här utvecklar vi våra förmågor och skapar nya möjligheter tillsammans. Här mår barn och ungdomar mår bra och har framtidstro.

Vision 2035Medarbetare i Norrköpings kommun
Att vara medarbetare i Norrköpings kommun handlar om så mycket mer än att bara vara anställd och ha ett arbete att gå till. För varje dag arbetar vi med att göra skillnad i Norrköpingsbornas vardag. Året om. Och dygnet runt…

Det verkliga värdet av vårt arbete uppstår i mötet mellan oss medarbetare och kommunens medborgare, våra brukare och kunder. För att göra dessa möten till bästa möjliga möte krävs ansvarstagande medarbetare som är kompetenta, engagerade och lyhörda. Med dokumentet ”Medarbetare i Norrköpings kommun” vill arbetsgivaren tydliggöra de krav och förväntningar som ställs på dig som medarbetare i kommunen.

Medarbetare i Norrköpings kommunDen blå tråden
Den blå tråden beskriver våra gemensamma ramar vi har att förhålla oss till som medarbetare i Norrköpings kommun. Den tydliggör hur allt
hänger ihop och löper som en röd tråd genom vårt arbete. Fast blå. Precis som Strömmen, ett av Norrköpings främsta och äldsta kännemärken
som binder samman och löper genom vår stad.

Den blå tråden


 


Styrdokument på lokal nivå

Armbandet och Kättsätters arbets- och utvecklingsplan

Armbandet och Kättsätters arbets- och utvecklingsplan är en skriftlig beskrivning av hur vi arbetar för att sträva mot läroplanens mål. Den ska vara ett stöd och ett arbetsredskap för pedagogerna, arbetslagen och ledningen, samt vara ett hjälpmedel för vårdnadshavare att bli delaktiga i verksamheten. Arbets- och utvecklingsplanen används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten - den är ett verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling.

Armbandet och Kättsätters arbets- och utvecklingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Armbandets plan mot kränkande behandling och diskriminering
Kättsätter plan mot kränkande behandling och diskriminering

Kvalitetsrapport 2019

Kvalitetsrapporten är verksamhetens svar på förskolans verksamhetsidé i förhållande till de nationella målen samt ovanstående prioriterade områden. Rapporten beskriver förskolans (förskolechefs, medarbetares och vårdnadshavares) syn på och reflektion/analys av föregående verksamhetsår samt prioriterade mål och åtgärder som ska utveckla och förbättra verksamheten nästkommande år (verksamhetsplan).

Kvalitetsrapport 2019 - Armbandet och KättsätterQualis granskningsrapport

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens och vårdnadshavares perspektiv visar Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden. 

Qualis granskningsrapport - Armbandet och KättsätterPlaner för uppföljning, utvärdering och utveckling

På förskolorna Armbandet och Kättsätter är alla medarbetare medskapare och bidrar till en gemensam meningsskapande helhet som utgår från att skapa goda förutsättningar för hälsa, lärande och utveckling. Allas delaktighet och inflytande är viktigt, och hos oss har alla ansvarsområden. De olika ansvarsområden träffas systematiskt och kontinuerligt enligt årshjulet för att följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen inom varje område.

Matematik
Språk och kommunikation
Teknik
Naturvetenskap
Lek, musik och drama
Hållbar utveckling och kemikaliesmart förskola
Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Hälsa, rörelse och motorik 
Skapande
VärdegrundHandlingsplaner

På Armbandet och Kättsätter har vi utformat gemensamma handlingsplaner för att arbeta aktivt med trygghet och trivsel. Gemensamma handlingsplaner ger ökad likvärdighet och leder till att vi alla arbetar på samma sätt. Handlingsplanerna revideras och uppdateras kontinuerligt.

Om ett barn försvinner
Vid brand: Utrymning
Vid hot och våld: Inrymning
Vid vistelse utanför förskolans gård
Om vårdnadshavare kommer påverkad till förskolan
Vid incident då barn biter eller blir bitna
Vid insektsstick
Vid ormbett
Vid brännskada
Vid köldskada
Handhygien
Förebyggande av smitta
Rutiner vid blöjbyten och toalettbesök
Gällande blogg och rensning av uppgifter