Vår profil

Drömmen om det goda är en hälso- och fredsmetodik som är utvecklad för att skapa goda förutsättningar för människors hälsa, lärande och utveckling. Metodiken initierades 1995 av journalisten och författaren Anna Bornstein. Drömmen om det goda är religiöst och politiskt obunden.

Förskolechefen Ann-Kristin Källström Sundgren på Armbandet och Kättsätters förskolor är pionjär för Drömmen om det goda i svensk förskola. Ann-Kristin kom i kontakt med metodiken genom författaren och psykologen Christina von Bergen som har utarbetat Inre ledarskap. På Armbandet och Kättsätters förskolor praktiserar vi nu sedan många år tillbaka Drömmen om det godas metoder, och blev den 27 januari 2014 certifierad till Sveriges första Drömmen om det goda-förskolor.

Vi är ett Centrum för ro och stillhet, där vi utbildar pedagoger/lärare, förskolechefer, rektorer, vårdnadshavare och andra intresserade i Drömmen om det godas metoder. Vi tar ofta emot studiebesök. Alla tillsvidareanställda på vår enhet är utbildade i samtliga metoder.

I Drömmen om det goda ingår de fyra metoderna Stillhet, Reflektion, Rörelse och Beröring. Metoderna går ut på att vi övar upp koncentration, närvaro och avslappningsförmåga. Metoderna stärker barn och pedagogers hälsa, lärande och utveckling, ger lugn och ro och motverkar stress.


Stillhet
Enkla koncentrations- och avslappningsövningar. Övningarna görs stillasittande och gärna med slutna ögon. En sådan övning kan t ex vara att andas djupt och långsamt och lyssna till sin egen andning. Här jobbar man med sina egna tankar. Vi har hängmattor där barnen kan ligga och se på molnen, himlen och fåglarna och bara ”tomglo”. Då utvecklas de och tänker nya tankar.

Reflektion
Reflekterande samtal med existentiella teman, till exempel Vad är kärlek? En viktig del av övningen är att lära sig lyssna på varandra och sig själv, och att tala från hjärtat. Ingen får kommentera, skratta eller ha åsikter om någon annans tankar. Alla möts med engagemang och respekt. Barnen skapar talpinnar, som de håller i när de talar.

Beröring
Beröring består av enkla massagegrepp från den klassiska massagen som barnen kan göra på varandra. Massagen handlar om direkt beröring och ger barnen en bra kroppsuppfattning. Beröringen är viktig för att kunna mötas med lyhördhet och respekt. Lugn- och rohormonet oxytocin frigörs och det minskar stress. I beröringen ingår träning av koncentration och uppmärksam närvaro.

Rörelse
Den enklaste rörelseövningen är meditativ gång. Koncentrationen består i att flytta uppmärksamheten från huvudet till fötterna och känna beröringen av foten med marken eller golvet.

I barnqigongen får barnen identifiera sig med hjorten, fågeln, björnen, apan och tigern och ta efter deras rörelser, vilket utvecklar barnets inlevelseförmåga, känsla och kroppsmedvetenhet. Metoden motverkar rastlöshet och stress, och stimulerar fantasi och koncentrationsförmåga.

Naturyoga, Drömmen om det godas yogaprogram, är utvecklat för barn. Rörelserna i yogan hjälper kroppen att öppna upp och lösa spänningar och är särskilt bra för ryggraden, samtidigt som de stimulerar cirkulationen och främjar de inre organen. Metoden bidrar till att skapa ett harmoniskt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen, sig själv och andra.Drömmen om det goda i förskolan
Drömmen om det godas metoder är verktyg som vi använder oss av för att arbeta utifrån de mål och intentioner som ingår i förskolans uppdrag. Uppdraget som finns formulerat i förskolans styrdokument ligger till grund för hela vår verksamhet och genom Drömmen om det godas metoder, Inre ledarskap, Klar kommunikation, Uppskattande ledarskap och Styrkebaserad team- och organisationsutveckling arbetar vi systematiskt för en ökad måluppfyllelse. Nedan kan ni se trädet som symboliserar vårt arbete.

Dokumentärfilmen om Drömmen om det goda

Mer information om vårt arbete med Drömmen om det goda hittar du här.

Vi har ett nära samarbete med den ideella föreningen Drömmen om det goda.
Besök gärna deras hemsida: www.drommenomdetgoda.seStillhet i förskola och skola - steg för steg


Stress och oro är en del av dagens samhälle och påverkar såväl barn och föräldrar som pedagoger. Till det kommer buller och bristande arbetsro i både förskolan och skolan. I ett forskningsprojekt uppmättes ljudnivåer på över 70 decibel i snitt i förskolornas dagliga verksamhet, vilket är jämförbart med nivåer på många verkstadsindustrier.

Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping insåg tidigt att miljön för både barn och vuxna behöver värnas. I boken Stillhet i förskola och skola skildras den stillhetsmetodik som förskolechefen Ann-Kristin Källström-Sundgren tillämpat där under lång tid och som numera finns på cirka 700 förskolor och skolor runt om i hela landet.

På Armbandet och Kättsätter, som Ann-Kristin fortfarande leder, möts barnen av lugn och ro redan när de lämnas av sina föräldrar på morgonen. För barnen är lugnet en del av vardagen på förskolan och det präglar deras lekar, tankar och lärande. Det är inget påtvingat, utan ett naturligt lugn där uppskruvade röster och gälla skrik sällan förekommer.

Ann-Kristin Källström-Sundgren fick inspiration till stillhetsmetoderna redan i slutet 1990-talet av bland Anna Bornstein, som skrivit boken Stillhet i förskola och skola. Från början utvecklades övningarna för grundskolan och gymnasiet, men det visade sig snart att de kunde anpassas till de yngre barnen och i boken skildras tjugo års arbete med denna stillhetsmetodik, inte minst erfarenheterna från Armbandet och Kättsätter.

Metodiken har utvecklats inom ramen för den ideella föreningen ”Drömmen om det goda” och har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse. Övningarna i stillhet är enkla avslappnings- och visualiseringsövningar, till exempel att barnen under samlingen sluter ögonen, andas lugnt och lyssnar på sin egen andning. Beröring är enkla massage- övningar som barnen gör på varandra. I reflektionsövningarna förs samtal med barnen i grupp om existentiella teman, och rörelseövningarna är hämtade från gigong och yoga. Det kan låta avancerat, men det behöver inte alls vara märkvärdigt eller svårt, och i boken finns ett stort antal övningar som kan användas direkt med barnen.

”Jag drog mig för att börja med stillhet i barngruppen”, berättar en lärare på förskolan Armbandet. ”Till sist, en vacker höstdag, tog jag med mig en grupp barn som var två till tre år gamla upp i skogsbacken. Vi ställde oss i ring och höll varandras händer. ’Låt oss vara tysta och lyssna till alla ljud’, sa jag. Barnen stod sedan länge, djupt försjunkna och lyssnade så att jag till slut blev orolig för att de frös, så jag bröt tystnaden. Efteråt berättade de för varandra vad de hört. Ett barn hade hört en motor långt borta, en flicka hade hört vinden blåsa genom trädets krona. Hennes kamrat, en
pojke på två och ett halvt år, stod länge tyst när frågan kom till honom. ’Jag hörde fjärilens vingar när den flög förbi’, sa han!”

Ann-Kristin Källström-Sundgren berättar i boken också om övningarnas positiva effekter på personalen. Inte bara barnen, utan också pedagogerna blir mer medvetna och sinnesnärvaron ökar, berättar hon. När Ann-Kristin blev chef för Kättsätter var hälften av personalen långtidssjukskriven. Efter ett år med stillhetsövningarna var alla tillbaka i arbete och sedan dess har
långtidssjukskrivningen legat nära noll.


Barn och elever behöver en lugn och trygg miljö för att må bra och lära sig. Anna Bornstein visar i Stillhet i förskola och skola hur vi skapar denna miljö, utifrån tjugo års erfarenheter av stillhetsmetodik i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Metodiken bygger på fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och rörelse (qigong/yoga) – och har utvecklats inom den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lärarnas arbete och elevernas respons skildras, liksom övningarnas utformning och effekter.

Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och alla som insett stillhetens betydelse för barn och unga.Anna Bornstein
Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess stillhetsmetodik. Läs mer om Drömmen om det goda och dess metodik och utbildningar för pedagoger på föreningens hemsida: www.drommenomdetgoda.se