Stillhet - en sällsynt och efterlängtad resurs


Stress och oro är en del av dagens samhälle och påverkar såväl barn och föräldrar som pedagoger. Till det kommer buller och bristande arbetsro i både förskolan och skolan. I ett forskningsprojekt uppmättes ljudnivåer på över 70 decibel i snitt i förskolornas dagliga verksamhet, vilket är jämförbart med nivåer på många verkstadsindustrier.

Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping insåg tidigt att miljön för både barn och vuxna behöver värnas. I boken Stillhet i förskola och skola skildras den stillhetsmetodik som förskolechefen Ann-Kristin Källström-Sundgren tillämpat där under lång tid och som numera finns på cirka 700 förskolor och skolor runt om i hela landet.

På Armbandet och Kättsätter, som Ann-Kristin fortfarande leder, möts barnen av lugn och ro redan när de lämnas av sina föräldrar på morgonen. För barnen är lugnet en del av vardagen på förskolan och det präglar deras lekar, tankar och lärande. Det är inget påtvingat, utan ett naturligt lugn där uppskruvade röster och gälla skrik sällan förekommer.

Ann-Kristin Källström-Sundgren fick inspiration till stillhetsmetoderna redan i slutet 1990-talet av bland Anna Bornstein, som skrivit boken Stillhet i förskola och skola. Från början utvecklades övningarna för grundskolan och gymnasiet, men det visade sig snart att de kunde anpassas till de yngre barnen och i boken skildras tjugo års arbete med denna stillhetsmetodik, inte minst erfarenheterna från Armbandet och Kättsätter.

Metodiken har utvecklats inom ramen för den ideella föreningen ”Drömmen om det goda” och har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse. Övningarna i stillhet är enkla avslappnings- och visualiseringsövningar, till exempel att barnen under samlingen sluter ögonen, andas lugnt och lyssnar på sin egen andning. Beröring är enkla massage- övningar som barnen gör på varandra. I reflektionsövningarna förs samtal med barnen i grupp om existentiella teman, och rörelseövningarna är hämtade från gigong och yoga. Det kan låta avancerat, men det behöver inte alls vara märkvärdigt eller svårt, och i boken finns ett stort antal övningar som kan användas direkt med barnen.

”Jag drog mig för att börja med stillhet i barngruppen”, berättar en lärare på förskolan Armbandet. ”Till sist, en vacker höstdag, tog jag med mig en grupp barn som var två till tre år gamla upp i skogsbacken. Vi ställde oss i ring och höll varandras händer. ’Låt oss vara tysta och lyssna till alla ljud’, sa jag. Barnen stod sedan länge, djupt försjunkna och lyssnade så att jag till slut blev orolig för att de frös, så jag bröt tystnaden. Efteråt berättade de för varandra vad de hört. Ett barn hade hört en motor långt borta, en flicka hade hört vinden blåsa genom trädets krona. Hennes kamrat, en pojke på två och ett halvt år, stod länge tyst när frågan kom till honom. ’Jag hörde fjärilens vingar när den flög förbi’, sa han!”

Ann-Kristin Källström-Sundgren berättar i boken också om övningarnas positiva effekter på personalen. Inte bara barnen, utan också pedagogerna blir mer medvetna och sinnesnärvaron ökar, berättar hon. När Ann-Kristin blev chef för Kättsätter var hälften av personalen långtidssjukskriven. Efter ett år med stillhetsövningarna var alla tillbaka i arbete och sedan dess har långtidssjukskrivningen legat nära noll.
Barn och elever behöver en lugn och trygg miljö för att må bra och lära sig. Anna Bornstein visar i Stillhet i förskola och skola hur vi skapar denna miljö, utifrån tjugo års erfarenheter av stillhetsmetodik i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Metodiken bygger på fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och rörelse (qigong/yoga) – och har utvecklats inom den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lärarnas arbete och elevernas respons skildras, liksom övningarnas utformning och effekter. 

Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och alla som insett stillhetens betydelse för barn och unga.


Anna Bornstein
Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess stillhetsmetodik. Läs mer om Drömmen om det goda och dess metodik och utbildningar för pedagoger på föreningens hemsida: www.drommenomdetgoda.se