Föräldraenkät 2018

Vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete är ett verktyg för att, med en tydlig riktning, nå de nationella målen och kommunens lokala mål. Det syftar till att höja kvaliteten så att våra barn och elever inhämtar och utvecklar goda kunskaper och förmågor. Genom att arbeta systematiskt skapar vi våra resultat istället för att vi väntar och ser vad det blir. All verksamhet, alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse. Framgångsfaktorer för att få effekt av ett systematiskt kvalitetsarbete är bland annat en tydlig vision och verksamhetsidé, ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål, långsiktighet och uthållighet, transparens samt god dialog.

Klicka på länkarna nedan för att se resultatet av 2018 års föräldraenkät.