Positiv utbildning PERMA

Positiv utbildning (positive education) definieras som utbildning som både bygger på traditionella färdigheter och på kunskaper inom välbefinnande och välmående. Den höga förekomsten av depression bland ungdomar i världen, samt de tydligt gynnsamma sambanden mellan positiva emotioner och lärande visar tecken på att det kan vara mycket framgångsrikt att utveckla kunskaper inom välbefinnande och blomstring i pedagogiska sammanhang.

Medan många skolor i första hand fokuserar på studieresultat, bygger positiv utbildning på att samtidigt utveckla barns känsla av välbefinnande och socialt ansvar. Positiv utbildning handlar således om att väva samman traditionell utbildning med välbefinnande och blomstring - positiva emotioner, engagemang, stärkande relationer, mening och att uppnå mål. Dr. Martin Seligman leder arbetet med att ta positiv psykologi till fler skolor runt om i världen och han arbetar med att såväl barn och föräldrar som personal ska lära känna PERMA-modellen och dess fem element för välbefinnande.

  1. (P) Positiva emotioner - är känslor som tacksamhet, intresse, nyfikenhet, tillfredställelse, glädje och hopp
  2. (E) Engagemang - att helt absorberas i en aktivitet där du använder dina kunskaper och samtidigt utmanas (upplevelse av flow/flyt)
  3. (R) Relationer - att bygga och upprätthålla stärkande och goda relationer
  4. (M) Mening - att få tillhöra och arbeta för något som är större än sig själv
  5. (A) Att uppnå mål - fokusera på att göra framsteg, behärska olika färdigheter och att uppnå mål och drömmar


Positiv utbildning växer sig allt starkare internationellt och har uppskattas mycket i Australien* som har kommit långt i arbetet, men även i England och USA.

Hos oss på Armbandet och Kättsätter ser vi hur positiv utbildning har stöd i läroplanen. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska (Utbildningsdepartementet, 2010, Läroplan för förskolan).

Sedan många år tillbaka arbetar därför vi på Armbandet och Kättsätter bland annat med Drömmen om det godas fyra metoder och Styrkebaserad teamutveckling av våra arbetslag för att skapa goda förutsättningar för ökat välbefinnande och blomstring hos såväl våra barn och föräldrar som hos vår personal.


Läs mer om vårt arbete med Drömmen om det goda här
Läs mer om vårt arbete med Styrkebaserad team- och organisationsutveckling här


Källor och mer inspiration
*https://www.ggs.vic.edu.au/School/Positive-Education/What-is-Positive-Education

Positive education: positive psychology and classroom interventions (2009) Martin E. P. Seligmana*, Randal M. Ernstb, Jane Gillhamc, Karen Reivicha och Mark Linkins http://www.sas.upenn.edu/psych/seligman/positiveeducationarticle2009.pdf

Martin Seligman, Founder of Positive Psychology, delar sina idéer som hjälper oss att blomstra som individer och kunna bidra till en lyckligare och godare värld. Föreläsningen är inspelad 9 maj 2016 vid ett Action for Happiness event, Friends House i London http://youtu.be/HH0sssQzQGg