Kvalitetsrapport 2016

Uppdragsplanen innehåller utbildningsnämndens prioriterade mål för 2016. En uppföljning av tidigare års verksamhet inom utbildningsområdet visar att det finns tre huvudsakliga förbättringsområden. Det är kunskaper, barnens och elevernas upplevelse av trygghet och arbetsro samt vilken möjlighet barnen och eleverna har att få utlopp för sin kreativitet. Av det skälet fokuserar uppdragsplanen på dessa områden:
  • KUNSKAP
  • TRYGGHET
  • KREATIVITET
 
Utöver dessa kommer utbildningskontoret också att följa kvalitet inom områdena:
  • LEDARSKAP
  • LIKVÄRDIGHET
  • LÄRANDE FÖR HÅLLBAR FRAMTID
 
Kvalitetsrapporten är verksamhetens svar på förskolans verksamhetsidé och ryms inom ovanstående områden. Den är en konkret beskrivning av medarbetarnas syn på nuläget, reflektion/analys av tidigare åtgärder samt prioriterade åtgärder som ska utveckla och förbättra verksamheten kommande läsår.


Klicka här för att ta del av förskolorna Armbandet och Kättsätter kvalitetsrapport 2016.


https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4T2ZEUExTUjZPVkk