Skapande

På våra förskolor är skapande en viktig del av vår dagliga undervisning. Begreppet skapande består i det här fallet av det estetiska skapandet som sker i t.ex. våra ateljéer. Varje avdelning har anpassat miljöer där skapande tar plats, antingen genom en ateljé eller en del av ett rum som är anpassat och utvecklat för skapandeundervisning. Vi har skapande i våra utemiljöer på bl.a. stafflier och bord. Vi har lådor med skapandematerial som enkelt kan tas fram.

Vi vuxna är medvetna, närvarande och lyhörda inför barnens olika sätt att uttrycka sig och erbjuder på så sätt ett gyllene tillfälle att ge barnen uttryck för sina tankar, intressen och känslor på olika sätt.


Vi har två pedagoger på enheten som deltar i skapandenätverket på Kreativt Centrum som därifrån förmedlar inspiration till övriga medarbetare. För tillfället finns skapandet med i vårt tema: Rörelse i vår värld – människan och naturen – inifrån och ut, utifrån och in. I temat får barnen tillfällen att möta skapande i olika aktiviteter. Vi är medskapare av kunskap och reflekterar tillsammans med barnen i deras skapande och låter dem prova olika material, metoder och verktyg. Vi är nyfikna och lyhörda vuxna som tar tillvara på barnens intressen och kan utveckla verksamheten med hjälp av barnen.


Vi arbetar utifrån Norrköpings kommuns verksamhetsidé, där det står att det är pedagogernas ansvar att se till att våra miljöer både ute och inne ger barnen möjlighet att leka, fantisera och utforska samt utveckla sin skapande förmåga.