Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är när dagens generation tillfredsställer sina behov utan att påverka framtida generationers behov. Det handlar om ett långtidsperspektiv, där vi gör det vi kan idag för att det ska bli bättre för oss och kommande generationer i framtiden.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev. 2016.

Vi på förskolan lägger stor vikt vid miljö­ och naturvårdsfrågor genom att vi har ett medvetet förhållningssätt när vi vistas i skog och natur, där vi utforskar, undersöker och tillägnar oss kunskaper om natur, djur och naturens olika kretslopp. Vi källsorterar på vår enhet och barnen är hela tiden med i processen.

Förskolan medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi vuxna är förebilder och hjälper barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så det bidrar till en bättre miljö såväl här och nu som i framtiden. På Armbanet och Kättsätter arbetar vi dagligen med Drömmen om det godas metoder, som bland annat innefattar barnqigong och naturyoga. Barnen gestaltar olika delar av naturen; hur känns det att vara ett frö, regn, ett grässtrå eller solen? I qigongen gestaltar vi exempelvis den svarta kloka björnen och den uppmärksamma gulbruna hjorten. Genom yoga och qigong upplever barnen naturen genom sina egna kroppar och lär känna sig själva bättre genom att identifiera sig med naturen. Det är ett pedagogiskt verktyg för att levandegöra det stora ekologiska sammanhang som vi människor är en del av. Genom att ta vara på barnets egen inlevelse och föreställningsvärld skapar vi djup förståelse för värdegrundsfrågor och hållbarhet. Det bidrar till att skapa ett harmoniskt och kärleksfullt förhållningssätt till naturen, sig själv och andra.

Yoga "Fröet"

Våra kockar använder kravmärkta, närproducerade och ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi köper in säsongsbaserade råvaror till matlagningen. Maten lagas från grunden, och man känner ofta doften av nybakat bröd när man kliver in på förskolan. Matrester lämnas i komposthink och sedan vidare ut i komposttunnan. Tillsammans med barnen planterar vi alltifrån potatis till blommor och kryddor i våra odligslådor. Detta tar vi sedan tillvara på i t.ex. matlagning och skapande verksamhet. Läs mer om vår mat här.


Vi samlar in naturmaterial från skog och mark som sedan används i bland annat skapande och i leken på förskolan. När vi köper in material strävar vi medvetet efter att undvika plast då vi är en giftfri och kemikaliefri förskola. Vi har ett medvetet förhållningssätt vid alla inköp som görs till verksamheten.

En pedagog från varje avdelning på Armbandet och Kättsätter är hållbarhetsombud. Vi är även med i Myggnätet som är ett nätverk där barn och pedagoger får uppdrag för att rädda världen!