Genus och jämställdhet

På förskolan ska varje barn känna trygghet, glädje, delaktighet och lust att lära. Vi är en förskola för alla barn, där alla kan delta på lika villkor. Detta innebär att alla människor får vara precis som de är. Det innebär också att alla får sina individuella behov bemötta och tillgodosedda, och att vi arbetar främjande mot förekomst av kränkningar och diskriminering. Vi arbetar utifrån Armbandet och Kättsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling, vilken revideras en gång per år.

Personalen har ett medvetet förhållningsätt när vi samtalar med och bemöter barn, vårdnadshavare och medarbetare. Vi utvecklar vårt förhållningssätt genom att medvetet reflektera, såväl enskilt som gemensamt, för att synliggöra och ifrågasätta de normer som finns i barnens och vår egen vardag. Genom ett normkreativt perspektiv kan vi problematisera och förändra stereotypa och begränsande föreställningar och förväntningar. Arbetet börjar alltid hos oss själva, och vi arbetar dagligen med att utveckla och kritiskt granska oss själva och varandra.

På Armbandet och Kättsätter arbetar vi aktivt för att skapa ett klimat som synliggör och tillvaratar mångfald. Vi har ett medvetet urval av barnlitteratur och bilderböcker, där boksamtal skapar tillfällen för reflekterande stunder och samtal. Vi är medvetna förebilder i vardagen och agerar aktivt i de situationer som uppstår kring barnen. Vi uppmuntrar barnen att ta ställning och uttrycka sina åsikter, komma med förslag på hur man kan lösa uppkomna situationer och dilemman, samt uppmuntrar och stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vid flera tillfällen under dagen delas barnen in i mindre grupper och får möjlighet att leka och samverka i olika konstellationer. Barnen får välja fritt vad de ska leka med under dagen och allt material finns tillgängligt. Detta för att barnen ska kunna välja utifrån intresse.