Tematiskt och projektinriktat arbetssätt

Barnen söker och erövrar kunskaper genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande.
 
På våra förskolor arbetar vi med olika teman. Genom utvärderingar ser vi vad verksamheten behöver utveckla. Utifrån detta väljer pedagogerna ut temat. Ett tema kan pågå under ett eller flera år och kan innehålla flera olika projekt. Arbetet med tema och projekt börjar direkt på hösten. För oss betyder projektinriktat arbetssätt att:
  • vi ger barnen möjlighet att tränga djupare in i något specifikt, att verkligen sätta sig in i fenomen, begrepp, ting med mera där gruppens och individens erfarenheter och kunskaper vidgar allas lärande.
  • barnen får förståelse för att det de gör idag hänger ihop med det de gjorde igår och kommer att hänga ihop med det som kommer att hända imorgon.
  • vi lyssnar på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen
  • fungerar, för att kunna utmana dem vidare som individer och grupp.
  • barnen får arbeta i olika grupper för att vi ska kunna använda oss av varandras tankar och kunskaper på bästa sätt. Vi delar in barnen i grupper efter ålder, med yngre barn och äldre barn.
  • vi skapar en arbetsstruktur och planerar dagen och veckan så att vi kan hjälpa varandra att vara lyssnande och närvarande pedagoger.
På Armbandet och Kättsätter följer vi ett pedagogiskt årshjul, som stöd i vår uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Nedan ser du vårt pedagogiska årshjul och hur det är kopplat till vårt tematiska och projektinriktade arbete, till Drömmen om det goda samt till det systematiska kvalitetsarbetet på våra förskolor.


https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4N05WMTVfSmdJTFE

    
Vi arbetar kontinuerligt med pedagogisk dokumentation i form av GGLL+L (Gjort, Gett, Lärt, Lurar på, Leda och medskapa), Idéförverkligande planer samt Lotusdiagram. Detta är en dokumentations- och utvärderingsmetod för barnens reflektioner och lärande. Metoden leder oss framåt i arbetet med våra teman och projekt. Läs mer om hur vi arbetar med pedagogisk dokumentation här.