Språk och kommunikation

Utifrån Läroplanen för förskolan (98/10), Norrköpings kommuns verksamhetsidé och vår uppdragsplan arbetar vi med språk på följande sätt:

Vi har ett medvetet språkbruk tillsammans med barnen, vilket bland annat innebär att vi är goda förebilder och inte rättar barnen utan bekräftar vad de sagt och ger dem rätt begrepp. Vi har en varsin bokkanon på förskolorna med samma innehåll. Denna fylls på med väl avvägd litteratur kontinuerligt
Vi har bibliotek i närområdet som vi ofta besöker. Barnen ges stor delaktighet genom att vara med och låna samt välja vilka av de lånade böckerna vi sen läser på förskolan. Det ges också ett större utbud och variation på böcker som finns tillgängliga. Vi har högläsning dagligen, antingen med böcker från vår bokkanon eller biblioteksböcker.


Det finns pedagoger på enheten som talar flera språk och kan stötta barn och vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Vi använder olika uttryckssätt för att kommunicera med varandra, exempelvis sång, musik, rörelse, dram och skapande. Varje termin ses språkansvariga från alla avdelningar för att utvärdera och utveckla vår plan för språk och kommunikation. Det finns fem språkpiloter på enheten som får kompetensutveckling inom språk som delges till övriga kollegor genom exempelvis APM.

På vår enhet används tecken som stöd och bildstöd, vilket gynnar alla barns språkutveckling. Vi arbetar med hjälp av Babblarna som är ett språkstimulerande material. Genom reflekterande samtal får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor samt lär sig att lyssna på andra. I vår profil med Drömmen om det goda använder vi talpinne när vi reflekterar.

Det är i mötet mellan människor och i leken som språket befästs hos barnen då de prövar nya ord i olika sammanhang, fantiserar och kommunicerar med varandra. Vi är närvarande i leken och stöttar barnen i lek, språk, fantasi och kreativitet.


Läs gärna Armbandet och Kättsätter plan för uppföljning, utvärdering och utveckling inom området språk och kommunikation.