Språk och kommunikation

Utifrån Läroplanen för förskolan (98/10), Norrköpings kommuns verksamhetsidé  och vår uppdragsplan arbetar vi med språk på följande sätt.

Vi har ett medvetet språkbruk tillsammans med barnen, vi är goda förebilder och rättar inte barnen utan bekräftar vad de sagt och ger de rätt begrepp. Vi har en gemensam bokkanon på förskolorna och har högläsning dagligen.


Vi har bibliotek i närområdet som vi ofta besöker. Barnen ges stor delaktighet genom att vara med och låna samt välja vilka av de lånade böckerna vi sen läser på förskolan. Det ges också ett större utbud och variation på böcker som finns tillgängliga.

Det finns pedagoger på enheten som talar flera språk och kan stötta barn och vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska. Vi använder olika uttryckssätt för att kommunicera med varandra, exempelvis sång, musik, rörelse och skapande. Varje termin ses språkansvariga från alla avdelningar för att utvärdera och utveckla vår plan för språk och kommunikation. Det finns fyra språkpiloter på enheten som får kompetensutveckling inom språk som delges till övriga kollegor.

På vår enhet används tecken som stöd, vilket gynnar alla barns språkutveckling. Under våren 2016 har det köpts in material så att vi kan arbeta språkstimulerande med hjälp av Babblarna. Genom reflekterande samtal får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. I vår profil med drömmen om det goda använder vi talpinne när vi reflekterar.

Det är i leken språket befästs hos barnen då de prövar nya ord i olika sammanhang, fantiserar och kommunicerar med varandra. Vi är närvarande i leken och stöttar barnen i lek, språk, fantasi och kreativitet.


Läs gärna Armbandet och Kättsätter plan för uppföljning, utvärdering och utveckling inom området språk och kommunikation:
https://drive.google.com/open?id=0ByEVLcAK6Wt4MlFUMTZhbmNFT3M