Nytt beslut gällande kompetensutvecklingsdagar

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2014-05-22 att införa fyra kompetensutvecklingsdagar per år i förskolan från och med hösten 2014.

Ur Barn- och ungdomsnämndens beslut;
- planeras läsårsvis, två dagar samplaneras med skolans studiedagar, beslutas av verksamhetschef och läggs ut på kommunens hemsida.

Eftersom beslutet kom sent och planeringen för höstens kompetensutvecklingdagar redan var igång, gäller för läsåret 14/15: Under hösten –14 lägger respektive förskola ut två dagar som beslutas av respektive förskolechef i samarbete med chefer i närområdet. Redovisa syfte och innehåll i samband med informationen till vårdnadshavarna.

Den 7/1-15 blir, detta läsår, samtidig med en av skolans studiedagar. Därutöver förfogar varje förskola över ytterligare en dag under vt-15 som beslutas om på samma sätt som höstens dagar. Läggs ut på respektive förskolan hemsidor med god framförhållning, minst två månader.

För läsåret 15/16 beslutar verksamhetscheferna vilka två dagar som läggs på samma dagar som skolans studiedagar. Klart senast siste januari för nästkommande läsår och läggs då ut på kommunens hemsida. Samplaneringen av dagar möjliggör samverkan förskola - skola samt underlättar för vårdnadshavare med barn i både förskola och skola. Kan även användas för kommungemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Information om beslutet i övrigt läggs ut på kommunens hemsida under hösten.
- övriga två dagar beslutas av samarbetande förskolechefer och läggs ut på förskolornas respektive hemsidor med god framförhållning.

När de kommungemensamma dagarna är beslutade lägger respektive förskola ut sina dagar i samarbete med chefer i närområdet. Klart senast den siste maj respektive läsår och läggs ut på förskolornas hemsidor.
- alternativ erbjuds vårdnadshavare vars barn som har behov av tillsyn, behov anmäls till förskolechef.

Vårdnadshavare som inte kan lösa tillsynen själv dessa dagar erbjuds detta på någon av de samverkande förskolorna i närområdet alternativt på den egna förskolan. Behov ska anmälas två månader i förväg till respektive förskolechef som tillsammans med kolleger gör en bedömning av och planering för behovet.