Utomhuspedagogik

Förskolorna Armbandet och Kättsätter ligger i Norrköping precis i utkanten av skogen. Här hittar du en fantastisk utomhusmiljö. På förskolornas område finns stora gräsmattor, fruktträd, buskar, lekhus och små cykelvägar, sandlådor, vattenlekar, rutschkanor, en karusell, odlingslådor, en kompost, en grillplats och många andra spännande saker. Det vi odlar i odlingslådorna tar våra kockar tillvara på och lagar till barnen.


Karusellen är en viktig investering. Här kan barnen öva alla sina sinnen men framförallt balansen och förmågan att sortera och förstå vad de ser och hör. Karusellen utvecklar också motoriken och samarbetsförmågan.

Vi arbetar med inne- och utegrupper där vi delar in barnen i grupp 1 och grupp 2. Detta gör vi bland annat för skapa förutsättningar för barnen att vistas i mindre sammanhang med färre relationer, och möjliggöra möten och lek i mindre grupper. På detta sätt kan vi som pedagoger vara närvarande och medskapande i barnens lärande och utveckling. Vi stimulerar till ett lustfyllt lärande genom att vara engagerade, lyhörda och medvetna pedagoger. Barnen upplever trygghet, gemenskap och utvecklar sin självständighet när de vistas i den mindre gruppen under sitt utforskande och lärande, såväl inne som ute.


Vi har hängmattor där barnen kan få en lugn stund och föra reflekterande samtal med varandra. Vi gör även yoga, qigong och har massage ute.
 
Det vi kan göra inne kan vi också göra ute. Vi flyttar ut innerummet, och tar med uterummet in i verksamheten. Naturmaterial skapar nyfikenhet, stimulerar leken, skapande och fantasin. Barnen undersöker och utforskar med glädje materialen och upptäcker hela tiden nya fenomen. Anders Szczepanski, Universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, säger att ”bästa inlärningseffekten får man om man växlar inomhusundervisning med utomhusundervisning.”
 
Vi har aktivitetslådor inom våra prioriterade områden: språk, matematik, värdegrund och teknik. Dessa lådor används under barnens utevistelse. Där finns tips, idéer samt material som pedagogerna använder tillsammans med barnen.
 
 
Vi har närhet till skogen som vi utnyttjar dagligen. Där pågår bland annat ständig utmaning i motorikträning. Barnen får uppleva naturtrogna fenomen såsom fågelkvitter, dofter, temperaturskillnader, regnbågar med mera. Barnen lär sig också empati, respekt och att ta ansvar för naturen, miljön och livet som finns där. Allemansrätten lärs ut på plats. ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” Lpfö 98 reviderad 2016.
 
Forskning visar att ”barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö är friskare, har färre sjukdagar, får bättre motorik, har lättare att koncentrera sig, leker mer variationsrikt, förbättrar sin kognitiva förmåga, är mindre stressade, har rikare fantasi, utvecklar sin självständighet, stimuleras till social interaktion och leker mer kreativa lekar vilket främjar både samarbetsförmåga och språkutveckling.” Skolvärlden, Anders Szczepanski.