Calluna

Calluna är ett privat företag som anser att direkta upplevelser och variation i lärandet är viktigt, dels ur hälsosynpunkt och dels därför att vi alla lär på olika sätt. Med styrdokumenten i fokus erbjuder Calluna lärare och förskollärare kompetensutveckling, och visar hur man praktiskt, med hela kroppen, och med alla sinnen kan nå läroplanens mål genom att lämna innerummet. Calluna utbildning är just nu igång med en fjärde omgång av en större satsning på naturvetenskap och teknik för personal inom förskolan i Norrköping, vilken vi på Armbandet och Kättsätter har deltagit i under våren 2012.

Varför gå ut för att lära? 
Rörelse och utevistelse ger en bättre hälsa och ett gott välbefinnande för både lärare och barn. Rörelse i lärandet är en naturlig del i det utomhusdidaktiska arbetet. Barnen får med hela kroppen i lärandet och det är lätt att konkretisera och att se sammanhang. Barn som vistas mycket ute i naturen lär sig också att värna om den. Att använda utemiljön för att lära är inget nytt fenomen – de tankar som finns idag har funnits i många hundra år.


Mål för naturvetenskap och teknik i förskolan 
På Armbandet och Kättsätter finns det fyra ansvariga förskollärare, så kallade Calluna-ambassadörer, som under vårterminen 2012 har utbildat sig inom Calluna för att på ett lustfyllt sätt nå målen för naturvetenskap och teknik i förskolan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja enkel teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.