Vad är undervisning? - Om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1221428&dswid=2512
 
I juni 2018 tog vår utvecklingspedagog Cecilia Lindström sin magisterexamen i Utbildningsledning och skolutveckling, och publicerade då sin studie Vad är undervisning i förskolan – om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan.
 
När förskolan i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) blev en egen skolform förtydligades även förskolans roll i utbildningssystemet och förskollärarens ansvar lyftes fram. I skollagen framgick då att det är legitimerade förskollärare som ska bedriva undervisningen och att det är förskollärare som också har ansvaret för densamma. Undervisning som begrepp saknas dock helt i dagens läroplan. Granskningar av förskolans verksamhet visar dessutom att undervisning som begrepp inte har definierats i förskolan och att det råder en stor otydlighet vad gäller förskollärarens uttalade ansvar för undervisningen och det pedagogiska uppdraget. Regeringen har nu därför gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av förskolans läroplan för att tydliggöra bland annat undervisningsbegreppet.
 
 

Abstract [sv]


Syftet med denna studie är att belysa undervisningsbegreppet i förskolans kontext och undersöka i vilken utsträckning det är diskuterat och begripliggjort i förskolan. I denna studie undersöks även förskollärarnas inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervisning.
 
Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering. Jag tar också avstamp i ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet.
 
Studiens empiriska grund har utgjorts av en enkätundersökning med 1616 förskollärare i 91 olika kommuner. Resultatet visar att det finns samband mellan förskolechefens ledarskap och i vilken utsträckning förskollärare upplever att undervisningsbegreppet har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet. Det finns dock ingenting i denna studie som tyder på att utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet eller organisatoriska förutsättningar skulle påverka förskollärares inställning till att undervisningsbegreppet nu skrivs in i förskolans läroplan. Relationer, samspel och kommunikation lyfts fram som betydelsefulla aspekter för kvaliteten i förskolans undervisning, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning.
 
Slutsatsen är att förskollärarna själva behöver vara delaktiga i erövringen undervisningsbegreppet i förskolan och att förskolechefen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta. Undervisning och kvalitet kan utifrån denna studie förstås som intersubjektiva begrepp som skapas i mötet mellan förskollärare, barn och läroplansmål.EU-projekt 2018-2020

Armbandet och Kättsätters förskolor har blivit beviljade att delta i två stycken EU-projekt under perioden 2018-2020. Detta är vårt 15:e och 16:e EU-projekt som vi har deltagit i genom åren.

Våra två projekt är följande:


How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy
Deltagande länder: Tyskland (värdland), Italien, Grekland och Sverige


Detta projekt handlar om kulturell mångfald och internationalisering i den dagliga undervisningen i förskolan. Detta går väl i hand med de utvecklingsområden som vi har skrivit fram i vår kvalitetsrapport utifrån avdelningarnas arbete med barnen, samt utifrån enkäter och kvalitetsdialog med verksamhetschef och kvalitetsstrateg i kommunen. Vi hoppas på mycket nya lärdomar och utveckling av våra förskolor!
Promoting wellbeing in pre-school through healthier lifestyles
Deltagande länder: Italien (värdland), Grekland, Portugal och Sverige

Detta projekt handlar om att främja en hälsosam livsstil för barn mellan 0-6 år. Vi blev tillfrågade om att delta i detta projekt på gå grund av vår erfarenhet av ett hälsofrämjande och värdegrundat arbete bland annat utifrån Drömmen om det goda. Vi hoppas på ett givande utbyte och att vi kan dela med oss av våra förskolors kompetens, erfarenhet och arbetssätt inom detta område!Varför deltar vi i EU-projekt?

Utgångspunkten är att de internationella utbytena ska vara en integrerad del i den ordinarie undervisningen eller lärandet. Det betyder att man använder ett internationellt samarbetsprojekt eller utbyte för att arbeta med de frågor och ämnen som finns på agendan i verksamhetens styrdokument eller utvecklingsplaner. Ett internationellt projekt eller utbyte är således inget ”extra” – utan ett nytt, effektivt och roligt sätt att ta sig an de målsättningar organisationen redan satt upp. Det finns många skäl att arbeta med internationalisering, och många sätt att göra det på. Vad det ger beror förstås på vilka som deltar och vad projektet eller utbytet går ut på. Men några saker som de som deltar ofta brukar lyfta fram är:

 • bygger på våra språkkunskaper
 • ökar vår förståelse av omvärlden
 • förbättrar vår sociala kompetens
 • gör att vi får syn på oss själva genom andra
 • utmanar våra föreställningar under trygga former
 • har roligt på vägen, lustfyllt lärande
 • utvecklar vårt förhållningssätt till vår vardag
 • ser samband och ökar vår kreativitet


Norrköpings kommun belönades under 2017 med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för sitt framgångsrika arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) delar ut priset, i syfte att uppmärksamma kommuner som utvecklar skolan genom utbyten och samarbeten med andra länder i Europa.

I filmen nedan presenterar vi vår verksamhet för våra samarbetspartners i projekten.


Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Förändringarna har sin bakgrund i Skolverkets översyn av läroplanen – en bred process som har skett i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer.

– Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. En bra förskola är grunden för ett jämlikt skolsystem. Därför behöver vi en förskola som hänger med i tiden, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.


Några ändringar i förskolans läroplan:

 1. Läsning
  Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter.

 2. Hållbar utveckling
  Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in.

 3. Lekens betydelse
  Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram.

 4. Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer
  Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram.

 5. Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar
  Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

 6. Barns rätt till integritet
  Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.

 7. Utbildning och undervisning
  Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag.

 8. Jämställdhet
  Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.

 9. Rätt till nationella minoritetsspråk
  De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.


Här kan du läsa den reviderade läroplanen för förskolan.

Värdegrundad verksamhet inom utbildning

I Norrköpings kommun syftar begreppet värdegrundad verksamhet till att skapa fokus på värdegrundsarbete som en viktig del av det samlade uppdraget. Arbetet ska leda till att barn och ungdomar i allt högre grad känner sig trygga i våra verksamheter och får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Arbetet med värdegrunden svarar mot skollagens värdegrundsuppdrag likväl som diskrimineringslagen och syftar i förlängningen till bästa möjliga lärande och utveckling för varje barn och elev.

Alla verksamheter och medarbetare som arbetar inom utbildningskontoret omfattas av värdegrundsarbetet.


 Dokumentet Värdegrundad verksamhet i Norrköping beskriver hur vi arbetar med värdegrundad verksamhet inom utbildningskontoret. Materialet är bland annat ett stöd för medarbetare och chefer.

Kompetensutvecklingsdag den 9/11 2018

Hej alla vårdnadshavare,


Hoppas ni har haft en skön sommar! Vi ser nu fram emot ett nytt roligt och lärorikt läsår tillsammans med er!

I höst har vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter fått möjligheten att fördjupa våra kunskaper inom specialpedagogik. All tillsvidareanställd personal kommer att delta på en kompetensutvecklingsdag på Balders skola i Norrtälje den 9/11. Balder har bedrivit verksamhet sedan hösten 1992 och har samlad kompetens inom områden som:

 • Specialpedagogik för alla skolåldrar och gymnasiesärskola
 • Sinnesstimulering
 • Instruktörer i taktil stimulering och barnmassage, klassisk massage
 • Handledning för olika personalgrupper
 • Familjearbete
 • Vård och omsorg
 • Specialkompetens för olika diagnoser som:
 • förståndshandikapp, rörelsehinder, autism, andra olika diagnoser
 • Tecken – teckenkommunikation
 • Dator/IT-stöd för barn med olika funktionshinder


Denna kompetensutvecklingsdag kommer innebära att vår verksamhet på Armbandet och Kättsätter kommer vara mycket begränsad den 9/11. Vi har tillgång till ett fåtal visstidsanställda, trainees och vikarier som kan hjälpa oss med tillsyn av de barn som inte har någon möjlighet att vara lediga denna dag. Om ni vet om att ert barn är i angeläget behov av tillsyn denna dag behöver ni förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren på telefon 073-020 26 32 senast den 31/8.


Stort tack för att ni hjälper oss att möjliggöra denna viktiga dag för alla våra barn och pedagoger!


Vänliga hälsningar,

Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren
och all personal på förskolorna Armbandet och Kättsätter