Kick-Off för projektet Preventing discomfort in pre-schools through healthier life styles

I november 2018 ägde ett Kick-Off-möte rum för projektet Preventing discomfort in pre-schools through healthier life styles i Parma, Italien. Mötet var ett tvådagars inledande planeringsmöte där vi tillsammans klargjorde projektets syfte, mål, önskade effekter och resultat samt spridning.


Vi inledde mötet med en presentationsrunda där samtliga partners i projektet fick presentera sig: Istituto comprensivo E. Guatelli från Collecchio i Italien, 2nd Experimental Kindergarten School från Thessaloniki i Grekland och vi på Armbandets och Kättsätters förskolor från Norrköping i Sverige. I projektet deltar även Colégio do Sardão från Oliveira do Douro i Portugal, men de kunde tyvärr inte delta på mötet denna gång.
Projektledaren Simone Mazza presenterade projektets logga som några elever i grundskolan har gjort åt oss. Vi fick även gemensamt reflektera runt begreppet välmående som är huvudområdet inom detta projekt. Vi fick också se en film där de Italienska eleverna svarade på frågan "Vad är välmående för dig?" och vi bestämde att alla partners i detta projekt ska göra en liknande film där vi frågar våra förskolebarn frågan "När mår du bra?". Vi vill i detta också inkludera vårdnadshavare och kommer därför även samla in deras svar. Därefter kommer vi sedan jämföra likheter och skillnader mellan våra förskolor när vi sedan träffas igen i Grekland i vår. Till dess ska vi också fundera på hur vi, i våra förskolor, arbetar med att respektera barns behov av trygghet, rutiner och integritet. Detta kommer vi också presentera för varandra vid nästa träff.

Projektet har en egen hemsida där vi kontinuerligt kommer att lägga upp information om hur projektet utvecklas. Gå gärna in och titta där: https://sites.google.com/scuolacollecchio.org/prowellbeing 

Nästa möte kommer att äga rum i april 2019 i Thessaloniki, Grekland. Det kommer bli ett mycket roligt och spännande återseende!

Kick-Off för projektet How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy

I november 2018 ägde Kick-Off-mötet i utbytesprojektet How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy rum i Leipzig. Syftet med projektet är utbyte av metoder och god praxis kring integration samt förstärkning av deltagarnas interkulturella färdigheter. Fem förskolor från fyra europeiska länder deltar i projektet: Kita Kohlgartenstraße från Leipzig i Tyskland, 2nd Pre-Primary school of Rethymn från Kreta i Grekland, Campi Soncini Dimora d'Abramo från Reggio Emilia i Italien samt våra förskolor Armbandet och Kättsätter från Norrköping i Sverige.


På mötet fick vi ta del av en föreläsning med Falko Lange som handlade om definitionen av kultur och vad det innebär att tillämpa det i vardagen med barn från olika kulturer. Tillsammans utformade vi också en logga för projektet, där resultatet blev följande:
Vi fick även delta i olika undervisningsaktiviteter på förskolan Kohlgartenstrasse. Det var intressant att se hur förskollärarna engagerade sig i interkulturalitet och hur de inkluderade det perspektivet i utbildningen. Carmen valde till exempel att läsa en bok på många olika språk och Antje att räkna numren på vietnamesiska och arabiska.Slutligen reflekterade vi tillsammans genom feedback, brainstorming och diskussioner om nästa steg att ta. Vi fastställde också tidsplanen för de närmaste mötena och utbytte några souvenirer med varandra. Avslutningsvis fick vi ta del av en presentation av tyska FAIRbunds HIPPY-projekt som är ett familjestödsprogram för att förbereda barn för skolgång.

Vi arbetade alla mycket, men vi hade också tid för gemensamma upplevelser för att lära känna varandra och för att upptäcka staden. Till exempel deltog vi på Leipzigs julmarknad och åt en trevlig gemensam middag på restaurangen Pan.

Det som sker nu fram till nästa möte i Italien är att varje partner testar att implementera det vi tagit till oss utifrån Tysklands bidrag runt interkulturellt arbete i vår egen undervisning. Detta kommer vi sedan att utvärdera, reflektera kring och följa upp, i relation till projektets mål, när vi ses igen i Reggio Emilia i mars 2019.

Vi ser fram emot vårt nästa möte i Italien!

Vad är undervisning? - Om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1221428&dswid=2512
 
I juni 2018 tog vår utvecklingspedagog Cecilia Lindström sin magisterexamen i Utbildningsledning och skolutveckling, och publicerade då sin studie Vad är undervisning i förskolan – om erövringen av undervisningsbegreppet i förskolan.
 
När förskolan i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) blev en egen skolform förtydligades även förskolans roll i utbildningssystemet och förskollärarens ansvar lyftes fram. I skollagen framgick då att det är legitimerade förskollärare som ska bedriva undervisningen och att det är förskollärare som också har ansvaret för densamma. Undervisning som begrepp saknas dock helt i dagens läroplan. Granskningar av förskolans verksamhet visar dessutom att undervisning som begrepp inte har definierats i förskolan och att det råder en stor otydlighet vad gäller förskollärarens uttalade ansvar för undervisningen och det pedagogiska uppdraget. Regeringen har nu därför gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av förskolans läroplan för att tydliggöra bland annat undervisningsbegreppet.
 
 

Abstract [sv]


Syftet med denna studie är att belysa undervisningsbegreppet i förskolans kontext och undersöka i vilken utsträckning det är diskuterat och begripliggjort i förskolan. I denna studie undersöks även förskollärarnas inställning till att begreppet nu skrivs in i förskolans läroplan samt vilka aspekter de anser som betydelsefulla för kvaliteten i förskolans undervisning.
 
Min teoretiska utgångspunkt grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med en förståelsebaserad orientering. Jag tar också avstamp i ett pedagogiskt perspektiv på kvalitet.
 
Studiens empiriska grund har utgjorts av en enkätundersökning med 1616 förskollärare i 91 olika kommuner. Resultatet visar att det finns samband mellan förskolechefens ledarskap och i vilken utsträckning förskollärare upplever att undervisningsbegreppet har diskuterats och begripliggjorts i deras verksamhet. Det finns dock ingenting i denna studie som tyder på att utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet eller organisatoriska förutsättningar skulle påverka förskollärares inställning till att undervisningsbegreppet nu skrivs in i förskolans läroplan. Relationer, samspel och kommunikation lyfts fram som betydelsefulla aspekter för kvaliteten i förskolans undervisning, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning.
 
Slutsatsen är att förskollärarna själva behöver vara delaktiga i erövringen undervisningsbegreppet i förskolan och att förskolechefen har en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta. Undervisning och kvalitet kan utifrån denna studie förstås som intersubjektiva begrepp som skapas i mötet mellan förskollärare, barn och läroplansmål.EU-projekt 2018-2020

Armbandet och Kättsätters förskolor har blivit beviljade att delta i två stycken EU-projekt under perioden 2018-2020. Detta är vårt 15:e och 16:e EU-projekt som vi har deltagit i genom åren.

Våra två projekt är följande:


How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy
Deltagande länder: Tyskland (värdland), Italien, Grekland och Sverige


Detta projekt handlar om kulturell mångfald och internationalisering i den dagliga undervisningen i förskolan. Detta går väl i hand med de utvecklingsområden som vi har skrivit fram i vår kvalitetsrapport utifrån avdelningarnas arbete med barnen, samt utifrån enkäter och kvalitetsdialog med verksamhetschef och kvalitetsstrateg i kommunen. Vi hoppas på mycket nya lärdomar och utveckling av våra förskolor!
Promoting wellbeing in pre-school through healthier lifestyles
Deltagande länder: Italien (värdland), Grekland, Portugal och Sverige

Detta projekt handlar om att främja en hälsosam livsstil för barn mellan 0-6 år. Vi blev tillfrågade om att delta i detta projekt på gå grund av vår erfarenhet av ett hälsofrämjande och värdegrundat arbete bland annat utifrån Drömmen om det goda. Vi hoppas på ett givande utbyte och att vi kan dela med oss av våra förskolors kompetens, erfarenhet och arbetssätt inom detta område!
Varför deltar vi i EU-projekt?

Utgångspunkten är att de internationella utbytena ska vara en integrerad del i den ordinarie undervisningen eller lärandet. Det betyder att man använder ett internationellt samarbetsprojekt eller utbyte för att arbeta med de frågor och ämnen som finns på agendan i verksamhetens styrdokument eller utvecklingsplaner. Ett internationellt projekt eller utbyte är således inget ”extra” – utan ett nytt, effektivt och roligt sätt att ta sig an de målsättningar organisationen redan satt upp. Det finns många skäl att arbeta med internationalisering, och många sätt att göra det på. Vad det ger beror förstås på vilka som deltar och vad projektet eller utbytet går ut på. Men några saker som de som deltar ofta brukar lyfta fram är:

 • bygger på våra språkkunskaper
 • ökar vår förståelse av omvärlden
 • förbättrar vår sociala kompetens
 • gör att vi får syn på oss själva genom andra
 • utmanar våra föreställningar under trygga former
 • har roligt på vägen, lustfyllt lärande
 • utvecklar vårt förhållningssätt till vår vardag
 • ser samband och ökar vår kreativitet


Norrköpings kommun har under 2018 belönats med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för sitt framgångsrika arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) delar ut priset, i syfte att uppmärksamma kommuner som utvecklar skolan genom utbyten och samarbeten med andra länder i Europa.

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. Förändringarna har sin bakgrund i Skolverkets översyn av läroplanen – en bred process som har skett i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer.

– Alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. En bra förskola är grunden för ett jämlikt skolsystem. Därför behöver vi en förskola som hänger med i tiden, säger dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin.


Några ändringar i förskolans läroplan:

 1. Läsning
  Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter.

 2. Hållbar utveckling
  Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in.

 3. Lekens betydelse
  Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram.

 4. Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer
  Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram.

 5. Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar
  Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.

 6. Barns rätt till integritet
  Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.

 7. Utbildning och undervisning
  Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag.

 8. Jämställdhet
  Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.

 9. Rätt till nationella minoritetsspråk
  De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.


Här kan du läsa den reviderade läroplanen för förskolan.