EU-projektsmöte i Reggio Emilia i mars 2019

Den mars 2019 fortsatte vårt utbytesprojekt kring internationalisering och mångflad tillsammans med Tyskland, Italien och Grekland. Denna gång besökte vi Reggio Emilia där vi fick vara med om många lärorika upplevelser och ta del av spännande miljöer och möten. Vi besökte bland annat förskolan Campi Soncini som har tre klasser - en för 3-åringar, en för 4-åringar och en för 5-åringar. Vi fick också bekanta oss med deras "cultural mediation service" som hjälper nyanlända familjer med kontakten med exempelvis skola, sjukvård, socialtjänst o.s.v. Vi besökte också en utställning på Loris Malaguzzis internationella center och fick en guidad tur på Remida Creative Recycling Center, som är en plats där förskolor och skolor kan hämta material gratis som annars skulle slängas. Allting var mycket givande och vi känner oss fulla av intryck och inspiration!

Varje land presenterade också hur vi har arbetat i projektet sedan förra gången. Armbandet och Kättsätters presentation kan ni se här:


Till nästa gång kommer vi att genomföra en gemensam undervisningsaktivitet tillsammans med barnen, med fokus på just internationalisering och mångfald. Inledningsvis kommer vi att introducera sången "Huvud, axlar, knä och tå" med barnen varpå varje land kommer dela med sig av en inspelning samt låttext på respektive språk. Därefter kommer vi fortsätta genom att fördjupa oss i "Sagan om den fula ankungen" och även där ta del av sagan på de olika språken. Slutligen kommer varje land att dela med sig av en traditionell och klassisk saga eller berättelse med ursprung i det egna landet. Detta kommer bli en mycket spännande och lärorik fortsättning på vårt projekt, med förhoppning om en rik språk- och sagoskatt att kunna tillvarata i undervisningen med barnen.


Nästa möte är hos oss i Sverige den 1-3 oktober 2019! Vi börjar redan nu att planera och organisera inför våra partnerländers besök i våra förskolor. Vi ser mycket fram emot detta!

Enkät för vårdnadshavare 2019

Vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete är ett verktyg för att, med en tydlig riktning, nå de nationella målen och kommunens lokala mål. Det syftar till att höja kvaliteten så att våra barn och elever inhämtar och utvecklar goda kunskaper och förmågor. Genom att arbeta systematiskt skapar vi våra resultat istället för att vi väntar och ser vad det blir. All verksamhet, alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse. Framgångsfaktorer för att få effekt av ett systematiskt kvalitetsarbete är bland annat en tydlig vision och verksamhetsidé, ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål, långsiktighet och uthållighet, transparens samt god dialog.

Klicka på länkarna nedan för att se resultatet av 2019 års enkät för vårdnadshavare.


Tre ska bli noll - Förskolebrevet

Förskolorna Armbandet och Kättsätter är registrerade på Treskablinoll, eftersom vill skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter.

Treskablinoll är en ideell förening som jobbar för att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Förskolebrevet är en grund för hur förskolan kan arbeta med att förebygga övergrepp och integritetskränkningar.


Förskolebrevets har tio förebyggande riktlinjer, samt en integritetspolicy, som är avsedda att användas som ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Materialet har tagits fram i samverkan med kriminolog Maria Dufva, Ängbybarnens förskolor, förskollärare Mia Lingåker, leg. psykolog Ulrika Gutgard samt Psykologer utan gränser.


Riktlinjer till förskolan
 1. Regelbundna fortbildningstillfällen i barns integritet samt handlingsplan vid misstanke om brott. Samtlig personal har möjlighet till fortbildning i ämnena integritet och sexuella övergrepp samt hur man upptäcker och anmäler vid misstanke. All personal på förskolan känner till sin skyldighet att anmäla till Socialtjänsten om de får kännedom om, eller misstänker att, ett barn far illa (14 kap. 1 § SoL). Förskolan har en tydlig och väl implementerad handlingsplan för hur man ska agera vid dessa tillfällen**.

 2. Information om integritetsarbetet och dess handlingsplaner i ämnet är stående punkter på förskolans föräldramöten. Förskolan informerar kontinuerligt vårdnadshavarna om hur förskolan arbetar med integritetsfrågor i barngrupperna. Integritetsarbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund**.

 3. Regelbundna integritetsövningar för barnen under terminen, gärna i dialog med vårdnadshavarna så att förskolan och hemmen kan ha gemensamma övningar. Förskolan har integritetsövningar med barnen, då de bland annat lär sig om vad som är privata kroppsdelar. Arbetet ska vara väl implementerat i förskolans värdegrund för att se till att barnen från tidig ålder vet att kroppslig integritet respekteras – både den egna och andras. Bra material är förslagsvis Rädda barnens ”Stopp! Min kropp!” och boken “Liten” från Brottsoffermyndigheten***.

 4. Mobilstopp och dokumenteringsrespekt. Inga privata mobiler används i verksamheten. Detta för att undvika dokumentering och spridning av bilder på barnen. Om barnen ska fotograferas för veckobrev eller liknande får det enbart göras med förskolans egen utrustning. Om skolans utrustning lämnas in för reparation ska alla bilder först raderas. Om foton på barn läggs ut på sociala medier ska vårdnadshavare och barn ha gett sitt medgivande, och kontona ska vara låsta. Kameror och mobiler lämnas alltid utanför toalett, skötrum och vilan.

 5. Öppen dörr-policy. Förskolemiljön är utformad så att det alltid finns möjlighet till viss insyn, antingen genom en öppen dörr eller fönster med klart glas. Detta gäller givetvis inte personaltoaletten där barnen aldrig får vistas. Om ett barn vill vara för sig självt ska det vara på en plats där vuxna kan ha uppsikt över barnet. Alla ytor ska ses över med hänsyn till barnens trygghet.

 6. Kontrakt på integritetspolicy. Nyanställda samt vikarier signerar ett integritetskontrakt för att visa att de respekterar och har tagit del av förskolans integritetspolicyn.

 7. Filter mot sexuellt övergreppsmaterial på barn på datorer och nätverk. Kontrollera att förskolan använder en telekomoperatör som har blockering av kända webbsidor med övergreppsmaterial på barn. Porrfilter är installerat på förskolans nätverk och på all utrustning, även förskolans mobiltelefoner. Filtret kontrolleras varje termin, genom att enkelt googla ”xxx” som är kodordet för porr på internet. Vi rekommenderar er att söka mer information på tryggwifi.se Se även över möjligheten att installera teknik som detekterar eller blockerar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn på förskolans nätverk och/eller datorer. Det mest effektiva sättet är att installera mjukvara som detekterar själva bilderna. Om en person inom förskolan hanterar sådana bilder reagerar systemet. Den här typen av teknik fungerar för organisationer där IT-miljön hanteras centralt, som kommunala förskolor eller större friskoleorganisationer. Läs mer på netclean.se

 8. Ordinarie personal eller vikarier som är välbekanta för både verksamheten och barnen:
  – byter blöja och hjälper barnen på potta/toalett
  – ansvarar för vilostunderna och alla andra tillfällen då barnen vistas ensamma med en pedagog
  – öppnar och stänger förskolan
  För barnen ej välbekanta vikarier lämnas aldrig ensamma med enskilda barn eller barngrupp.

 9. Tillfällig eller ny personal ska kontrolleras med utdrag från Polisens belastningsregister (enligt Skolverket 2010:800). Om vikariepool används är det förskolechefens ansvar att kontrollera att utdrag har gjorts av vikariepoolen. En gång per år görs ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga anställda – ordinarie personal samt för verksamheten välbekanta vikarier.

 10. Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi är inte rädda för att göra en orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.
   
**) 2 § i Skollagen: Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
***) Förslag på material. Rädda barnens broschyr ”Stopp! Min kropp!”. Brottsoffermyndighetens material “Jag vill veta” och “Liten och trygg”. Stiftelsen Allmänna Barnhusets “Dags att prata om” och “Våga se, våga agera”. Säkra varje unge – kostnadsfria utbildningar för vuxna, barn och ungdomar för att förhindra sexuella övergrepp på barn.


Integritetspolicy på förskolan
Statistiskt sett har minst tre barn i varje klass utsatts för sexuella övergrepp. Alla övergrepp är ett svek från vuxenvärlden och vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra något åt situationen. Varje nyanställd eller vikarie får signera integritetskontraktet för att respektera integritetspolicyn innan de får arbeta med barnen.

 • Ordinarie personal och vikarier som är välbekanta för barnen byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök samt är ensamma med barnen på vilostunden.

 • Under blöjbytet sätter vi ord på det vi gör (det ger barnet ett sammanhang av det som sker och signalerar även att ett blöjbyte är något ”kliniskt” som görs av hygieniska skäl). Om barnet inte vill byta blöja förklarar vi varför vi behöver göra det.

 • Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det när de är på toaletten (t.ex. hjälp med byxor, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför).

 • Ordinarie personal och vikarier, välbekanta för verksamheten och barnen, öppnar/stänger förskolan.

 • Om en vikarie, som ej är välbekant för barnen, blir ensam på en avdelning slår vi ihop avdelningarna.

 • Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Om vi ska trösta barnen med en kram frågar vi alltid ”vill du ha en kram?” och accepterar sedan deras svar på ett neutralt sätt.

 • Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger ”nej/stopp/sluta” – även om barnet skrattar.

 • Vi tvingar aldrig barnen att kramas som förlåt eller som alternativ till att slå eller nypa (ex ”ni kan kramas eller klappa varandra fint istället”).

 • Vi vågar fråga om ett barn uppvisar ett misstänkt beteende.

 • Vi antecknar om ett barn säger/gör något som gör oss fundersamma.

 • Våga se, våga fråga, våga agera – det är vårt ansvar som vuxna. Vi är inte rädda för att göra en orosanmälan – vi är rädda om barnens säkerhet.Dessa sju saker lovar jag som vuxen alla barn
“Dessa sju saker lovar jag som vuxen” är framtagna av Metro i samarbete med Rädda Barnen.

 • Jag påminner barn om att en dålig hemlighet ger ont i magen. Dåliga hemligheter får man alltid berätta för en vuxen, även om någon annan sagt att man inte får.

 • Jag uppmanar aldrig barn att pussa, krama eller sitta i knät på någon annan, även om barnet känner och tycker om personen. Istället ska jag fråga om barnet vill och alltid respektera ett nej.

 • Jag lyssnar alltid på barn som försöker berätta något för mig, även om jag inte riktigt förstår vad barnet säger och även om samtalet känns obehagligt.

 • Jag berättar för barn att de alltid har rätt att säga nej. Barn i min närhet ska få veta att om någon gör – eller vill göra – något med deras kroppar får de alltid säga nej och berätta vad som hänt för en vuxen.

 • Jag tar alltid barns oro på allvar.

 • Jag behåller mitt lugn om ett barn berättar någonting för mig som det utsatts för och gör klart för barnet att det gjort rätt som berättat.

 • Jag är uppmärksam på tecken från barn som kan tyda på att allt inte står rätt till. Samtidigt ska jag komma ihåg att vissa barn som varit med om sexuella kränkningar eller övergrepp inte visar några tecken alls utåt.


Läs mer på:


Kick-Off för projektet Preventing discomfort in pre-schools through healthier life styles

I november 2018 ägde ett Kick-Off-möte rum för projektet Preventing discomfort in pre-schools through healthier life styles i Parma, Italien. Mötet var ett tvådagars inledande planeringsmöte där vi tillsammans klargjorde projektets syfte, mål, önskade effekter och resultat samt spridning.


Vi inledde mötet med en presentationsrunda där samtliga partners i projektet fick presentera sig: Istituto comprensivo E. Guatelli från Collecchio i Italien, 2nd Experimental Kindergarten School från Thessaloniki i Grekland och vi på Armbandets och Kättsätters förskolor från Norrköping i Sverige. I projektet deltar även Colégio do Sardão från Oliveira do Douro i Portugal, men de kunde tyvärr inte delta på mötet denna gång.
Projektledaren Simone Mazza presenterade projektets logga som några elever i grundskolan har gjort åt oss. Vi fick även gemensamt reflektera runt begreppet välmående som är huvudområdet inom detta projekt. Vi fick också se en film där de Italienska eleverna svarade på frågan "Vad är välmående för dig?" och vi bestämde att alla partners i detta projekt ska göra en liknande film där vi frågar våra förskolebarn frågan "När mår du bra?". Vi vill i detta också inkludera vårdnadshavare och kommer därför även samla in deras svar. Därefter kommer vi sedan jämföra likheter och skillnader mellan våra förskolor när vi sedan träffas igen i Grekland i vår. Till dess ska vi också fundera på hur vi, i våra förskolor, arbetar med att respektera barns behov av trygghet, rutiner och integritet. Detta kommer vi också presentera för varandra vid nästa träff.

Projektet har en egen hemsida där vi kontinuerligt kommer att lägga upp information om hur projektet utvecklas. Gå gärna in och titta där: https://sites.google.com/scuolacollecchio.org/prowellbeing 

Nästa möte kommer att äga rum i april 2019 i Thessaloniki, Grekland. Det kommer bli ett mycket roligt och spännande återseende!

Kick-Off för projektet How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy

I november 2018 ägde Kick-Off-mötet i utbytesprojektet How to talk about intercultural education – intercultural competences in the preschool pedagogy rum i Leipzig. Syftet med projektet är utbyte av metoder och god praxis kring integration samt förstärkning av deltagarnas interkulturella färdigheter. Fem förskolor från fyra europeiska länder deltar i projektet: Kita Kohlgartenstraße från Leipzig i Tyskland, 2nd Pre-Primary school of Rethymn från Kreta i Grekland, Campi Soncini Dimora d'Abramo från Reggio Emilia i Italien samt våra förskolor Armbandet och Kättsätter från Norrköping i Sverige.


På mötet fick vi ta del av en föreläsning med Falko Lange som handlade om definitionen av kultur och vad det innebär att tillämpa det i vardagen med barn från olika kulturer. Tillsammans utformade vi också en logga för projektet, där resultatet blev följande:
Vi fick även delta i olika undervisningsaktiviteter på förskolan Kohlgartenstrasse. Det var intressant att se hur förskollärarna engagerade sig i interkulturalitet och hur de inkluderade det perspektivet i utbildningen. Carmen valde till exempel att läsa en bok på många olika språk och Antje att räkna numren på vietnamesiska och arabiska.Slutligen reflekterade vi tillsammans genom feedback, brainstorming och diskussioner om nästa steg att ta. Vi fastställde också tidsplanen för de närmaste mötena och utbytte några souvenirer med varandra. Avslutningsvis fick vi ta del av en presentation av tyska FAIRbunds HIPPY-projekt som är ett familjestödsprogram för att förbereda barn för skolgång.

Vi arbetade alla mycket, men vi hade också tid för gemensamma upplevelser för att lära känna varandra och för att upptäcka staden. Till exempel deltog vi på Leipzigs julmarknad och åt en trevlig gemensam middag på restaurangen Pan.


Kick off final video from Dörte on Vimeo.


Det som sker nu fram till nästa möte i Italien är att varje partner testar att implementera det vi tagit till oss utifrån Tysklands bidrag runt interkulturellt arbete i vår egen undervisning. Detta kommer vi sedan att utvärdera, reflektera kring och följa upp, i relation till projektets mål, när vi ses igen i Reggio Emilia i mars 2019.

Vi ser fram emot vårt nästa möte i Italien!